Nordre Munkegård

Nyt fra ejerforeningens bestyrelse, april 2018

Ejerforeningens bestyrelse holdt møde tirsdag den 24. april 2018. Ud over bestyrelsen deltog administrator, advokat Karsten Hagel og Varmemester Jørgen Nielsen i mødet.

Generalforsamling 2018
Bestyrelsen drøftede dagsorden og de praktiske forhold ved den kommende generalforsamling den 24. maj. Det var bestyrelsens vurdering, at selv om der skulle komme konflikt på skoleområdet, ville der komme et regeringsindgreb så tidligt, at det ikke ville berøre generalforsamlingen. Ejerforeningens ordinære generalforsamling bliver som tidligere år holdt på Munkegårdsskolen i den underjordiske del, skolens parterre, den 24. maj 2018 kl. 19:00-21:00. Der bliver udsendt sædvanlig indkaldelse til ejerne i henhold til vedtægterne

På hjemmesiden står der, hvordan bestyrelsen er sammensat. Jan Rubin, Kenneth Sejr Andersen og Jørgen Knutson er på valg. Jan Rubin genopstiller ikke. Kenneth og Jørgen genopstiller. Ejere der er interesserede i at stille op til bestyrelsen eller som suppleant, kan kontakte formanden, et af de øvrige medlemmer af bestyrelsen eller administrator for at høre nærmere om arbejdet.

Klima- og LAR-projektet
Hoffmanns gartnere er gået i gang med at plante træer og buske, samt med at grubbe, planere og så græs og "vilde" blomster. En strømpeforing af kloakkerne ved blok 3 har måttet udsættes til sidst i maj, da strømpeforingsfirmaet er fuldt booket indtil da. Vi har aftalt møde med Hoffmann og Orbicon den 1. maj for at aftale tidsplan for færdiggørelse af jordarbejder, asfalt, kloakker og andet manglende arbejde.

Bestyrelsen og ejendomsfunktionærer har fået en del kommenterer til placeringen og valg af træer af buske. Beplantningsplanen udgør en helhed, og vi kan ikke bare flytte rundt på træer og buske, som nogle beboere har foreslået. Der er valgt langsomt voksende træer og buske, og træer er valgt, så de kan beskæres og tyndes ud, hvis der bliver for store gener med skygge. Bestyrelsen opfordrer til at man lader den nye beplantning vokse til og se, hvordan den udvikler sig.

Netto
Vi har stadig ikke fået en for os tilfredsstillende løsning på belysningen ved Netto, men vi arbejder fortsat på, at Netto fjerner projektørerne og dæmper lyset i det Netto-skilt, der stikker ud fra facaden. Gentofte Kommune har igen opstillet flaske- batteri- og papircontainere ved Nettos nordgavl.

Vedligeholdelsesplan
Bestyrelsen gennemgik den vedligeholdelsesplan som firmaet Peter Jahn & Partnere A/S har lavet for blok 2B, 3B og 4B som et pilotprojekt. Bortset fra nogle få faktuelle fejl så det fornuftigt ud, og bestyrelsen besluttede at indhente tilbud på udarbejdelse af en vedligeholdelsesplan for hele bebyggelsen.

Forår og ordensregler
Der er desværre ikke mange, der tog opfordringen i sidste månedsnyt op og gik en tur, hvor de fik set på deres altan udefra. I hvert fald er der ikke sket ret meget! Så bestyrelsen opfordrer endnu en gang alle med altan til at gå en tur og se, hvordan altanen ser ud udefra. Er der rod på altanen, så den ligner et pulterkammer på afveje, har den en afskærmning, der er flænget, jordslået eller falmet, eller er markisen i stykker og falmet. Så er det tid til at rydde op og udskifte afskærmning eller markiser, så altanen ikke skæmmer området.

Bestyrelsen skal samtidig opfordre alle til at genlæse og nærlæse ordensregler og reglerne for vedligeholdelse af altaner og markiser. Vi har stadig problemer med naboer, der larmer, og beboere der lufter dyner eller tørrer tøj på altanerne så det giver synsgener for andre.

Klager
Bestyrelsen modtager med mellemrum anonyme klager. Bestyrelsen vil ikke behandle sådanne klager, da vi ikke kan få en uddybning fra klageren, og vi ikke kan sikre os mod chikane. For at vi kan behandle en klage skal vi således kende afsenderen. Til gengæld vil vi så vidt muligt anonymisere klagen og holde klageren orienteret om, hvad vi gør, og de svar vi får på klagen.

De små haver
De nye haver er nu fordelt. Det har været et større arbejde for varmemesteren at få puslespillet til at passe. Desværre var det på en del haver ikke længere muligt at se, hvor skellet gik, så vi besluttede at sætte nye skelpæle. Det har betydet, at skellet enkelte steder er flyttet, og at haverne er blevet nogenlunde lige brede, desværre med gener især for tidligere havebrugere.

Grønne områder
Gartnerne har plantet ny hæk langs med Genvej på det stykke, hvor der ikke er hegn. Vi har valgt hækplanter med klump for at sikre en hurtig vækst. Pas på den nye hæk og lad være med at skyde genvej fra Genvej og ind til haverne og de grønne områder på ulige side.

Varmeregnskab
Vi har modtaget varmeregnskabet fra Brunata, som vil blive delt ud på de enkelte ejere. Hvis man har betalt for meget eller for lidt for varmen i 2017, vil varmeregningen blive reguleret med opkrævningen af fællesomkostninger med mere for juli kvartal 2018.

 

 

 

Denne side er opdateret 29-04-2018