Nordre Munkegård

Nyt fra ejerforeningens bestyrelse, marts 2018

Ejerforeningens bestyrelse holdt møde tirsdag den 20. marts 2018. Ud over bestyrelsen deltog Katja Ferrold som repræsentant for restejeren, administrator, advokat Karsten Hagel og Varmemester Jørgen Nielsen i mødet.

Personale
Ejendomsfunktionær Henrik Pedersen døde den 13. marts 2018 formentlig af et hjerteanfald, mens han var på arbejde. Dødsfaldet er anmeldt til Arbejdstilsynet og til Arbejdsmarkedets Erhvervssikring. Henrik blev bisat fra Vangede Kirke torsdag den 22. marts 2018. Æret være hans minde.

Ejerforeningens bestyrelse
Bjarne Eriksen meddelte på mødet, at han fratræder som repræsentant for restejeren. I stedet indtræder Katja Ferrold. Formanden takkede Bjarne for det arbejde han havde lagt i bestyrelsen og bød Katja velkommen.

Generalforsamling 2018
Ejerforeningens ordinære generalforsamling bliver som tidligere år holdt på Munkegårdsskolen i den underjordiske del, skolens parterre, den 24. maj 2018 kl. 19:00-21:00. Der bliver udsendt sædvanlig indkaldelse til ejerne i henhold til vedtægterne

Forslag der skal behandles på generalforsamlingen skal være indgivet til bestyrelsen senest den 20. april 2018. 

På hjemmesiden står der, hvordan bestyrelsen er sammensat. Jan Rubin, Kenneth Sejr Andersen og Jørgen Knutson er på valg. Jan Rubin genopstiller ikke. Kenneth og Jørgen genopstiller. Ejere der er interesserede i at stille op til bestyrelsen eller som suppleant, kan kontakte formanden, et af de øvrige medlemmer af bestyrelsen eller administrator for at høre nærmere om arbejdet.

Klima- og LAR-projektet
Hoffmann er gået i gang med de sidste reparationer af kloakkerne, hvor der skal strømpefores kloakrør og afproppes ved regnvandsledninger. Når der strømpefores, må den blok, hvor det sker, ikke bruge toilet, bad, vaske- eller opvaskemaskine, da vi skiller faldstammerne ad og leder den forhåbentlig lille mængde spildevand til en balje mens strømpeforingen hærder, og der skæres ud til sidegrene. Hvis det lugter i kældrene, er det ikke så underligt, da der er åbent til kloakken, mens arbejdet foregår. 

Vejret har endnu en gang vist sig at drille, men hvis eller frosten forsvinder, og vi kan få lidt tørvejr, er det planen at starte det resterende arbejde op i sidste halvdel af april. 

På grund af det våde vejr i sommer og efterår og ikke mindst de mange uforudseelige hændelser, hvor rør og ledninger ikke lå som på tegningerne, har Orbicon flere gange i samarbejde med Hoffmann og ejerforeningen måttet lave ændringer i projektet. Det har givet forsinkelser og bevirket, at vi har brugt vores reserve og lidt til. Det skal dog nævnes, at vi udenfor det oprindelige projekt blandt andet har fået omlagt stierne mellem blok 1 og 2 og mellem blok 2 og 3 til stier uden trapper, fået omlagt andre af vores stier, der trængte kraftigt til det, eller som skulle flyttes og har fået sat pullertlamper op ved trapperne til 1. sal på blok 2B og 3B. 

Selv om vi stadig nogenlunde har skindet på næsen, når de ekstra arbejder trækkes ud, har vi besluttet at udskyde at lægge ny asfalt foran garageanlæg og på parkeringspladserne ved blok 5 og 9, hvor kun de mest nødvendige reparationer vil blive lavet. Vi vil også gennemgå det øvrige resterende arbejde for at vurdere om der er dele, som med fordel kan udskydes. 

Beplantningsplanen kan findes på hjemmesiden, ses i fællesvaskeriet og på varmemesterkontoret. Det er aftalt med Orbicon, at når vi har fået plantet alle træer og buske – og vejret forhåbentlig er blevet bare lidt varmere – vil vi lave en havevandring, hvor havearkitekten kan fortælle om ideen med planen og tankerne bag valget af planter og træer.

Netto
Netto blev indviet med jazzorkester, sangkor og åbningstilbud den 15. marts som annonceret. Vi bød det nye personale og den udvidede butik velkommen. Vi har modtaget flere klager fra beboere i blok 1, der bliver generet af lyset på facaden på butikken. Vi har derfor bedt Netto om at ændre belysningen på parkeringspladsen, så projektørerne ikke blænder og undersøge om lyset i skiltet med Netto-hunden kan dæmpes.

Gentofte Kommune vil som planlagt opstille flaske- batteri- og papircontainere ved Nettos nordgavl.

Vedligeholdelsesplan
Firmaet Peter Jahn & Partnere A/S har indsamlet data til pilotprojektet for blok 2B, 3B og 4B. Vi regner med at få en vedligeholdelsesplan for disse blokke inden for kort tid, og bestyrelsen vil så vurdere, om vi vil gå videre for hele Nordre Munkegård.

Entredøre i blok 9, 10 og 11
Vores advokat, Frants Dangaard-Knudsen fra advokatfirmaet Plesner har sendt en række supplerende spørgsmål til Voldgiftsretten for at sikre, at vi står bedst muligt i tilfælde af en voldgiftssag. De supplerende spørgsmål bliver sendt i høring til sagens øvrige parter og derefter til synsmændene. Desværre er der således næppe håb om en snarlig afgørelse.

Forår
Kalenderen viser forår, selv om temperaturen ikke gør. Bestyrelsen opfordrer alle med altan til at gå en tur og se, hvordan altanen ser ud udefra. Er der rod på altanen, så den ligner et pulterkammer på afveje, har den en afskærmning, der er flænget, jordslået eller falmet, eller er markisen i stykker og falmet. Så er det tid til at rydde op og udskifte afskærmning eller markiser, så altanen ikke skæmmer området.

Parkering og garager
Desværre er der stadig bilister, der parkerer uden for de afmærkede pladser. Særlig grelt er det, at enkelte parkerer langs husfacader, på vendepladser eller på brandveje og dermed holder i vejen for andre. Bestyrelsen skal gøre opmærksom på, at det er tinglyst, at garager skal benyttes til parkering af motorkøretøjer og ikke til lagerplads. Af ordensreglerne fremgår det, at porte skal lukkes, når garagen forlades. Pladsen foran garagerne er ikke parkeringsplads, så der må der heller ikke parkeres, heller ikke foran egen garage.

De små haver
Som bebudet er det nu muligt at søge om at få en lille have. Da haverne har ligget mere eller mindre brak i to år, og vi ikke ved nøjagtigt, hvem der tidligere har haft hvilke haver, har vi i ”år nul” efter, at Mette Lade valgte at stoppe som bestyrer, valgt at lave en ny registrering, så vi har et fornuftigt grundlag at tildele haverne på. Af samme årsag har vi valgt i første omgang kun at tildele én have pr. lejlighed, så nye brugere også kan få muligheden. Vi kan efterfølgende se, om der er haver til overs og i givet fald fordele dem. Vi håber at kunne gøre det enklere næste år.

Grønne områder
De grønne områder er for tiden mere brune end grønne, når de da ikke er dækket af sne. Det ændrer sig forhåbentlig til det bedre, når vi får sået græs, og det begynder at gro. 

Den gamle hæk langs med Genvej blev revet op, da støttemuren skulle repareres. Så snart vejret tillader det, vil vi få plantet en ny ligusterhæk, så vi kan få lukket området af. Pas godt på den nye hæk, når den er sat.

Bestyrelsen drøftede beskæring af træer på ulige side af Dalstrøget, men besluttede at vente med at tage stilling til dette til træerne har blade på.

 

 

 

Denne side er opdateret 27-03-2018